Hướng dẫn cách update autoconf trên centos

Câu hỏi: Tôi đang cố gắng sử dụng autoconf để tạo ra một tập tin cấu hình trên CentOS. Tuy nhiên, nó không thành công với các lỗi sau. Rõ ràng, autoconf mặc định trên CentOS không đáp ứng yêu cầu. Làm thế nào tôi có thể nâng cấp autoconf trên CentOS?

autoconf is a development tool used to generate automatically a platform-dependent configure script for compiling and installing software on UNIX/Linux platforms. autoconf is typically used with automake and libtool to minimize the efforts to build and package software for a target architecture.

To upgrade the default autoconf on CentOS, you can build the latest autoconf from its source. Here is the instruction on building and installing autoconf from its source.

$ wget http://ftp.gnu.org/gnu/autoconf/autoconf-2.69.tar.gz
$ tar xvfvz autoconf-2.69.tar.gz
$ cd autoconf-2.69
$ ./configure
$ make
$ sudo make install

Sau khi cài đặt, kiểm tra phiên bản autoconf dùng lệnh sau:

$ autoconf --version

Thuê Cloud Hosting SSD giá rẻ, Hosing linux giá rẻ